За първи път в страната се въведе нова диагностична процедура – 68Ga FAPI PET/CT

19.01.2022

Източник: Аджибадем Сити Клиник Младост

 

Нови диагностични възможности за пациентите с онкологични заболявания се разкриват с прилагането на нововъведения в клиниката радиофармацевтик 68Ga FAPI, използван за скениране с позитронно-емисионна томография (РЕТ/СТ). Радиофармацевтикът се синтезира като екстемпорална лекарствена форма, както и останалите 68Ga маркирани радиофармацевтици, прилагани в клиниката (68Ga-PSMA, DOTA-TATE, DOTA-TOC). Приложението на 68Ga-FAPI става възможно след неколкомесечна работа на екипа на радиохимичната лаборатория към клиниката, по адаптирането на синтеза и прецизиране на последващия качествения контрол.

 

Какво представлява изследванет с FAPI?
Използваните в клиничната практика радиофармацевтици (специфични „контрастни“ вещества, имащи в състава си радиоктивен елемент) обикновено се натрупват в самите туморни клетки на база техния глюкозен метаболизъм (например маркираната глюкоза – FDG) или на база специфични молекули, които тези туморни клетки експресират (например соматостатинови рецептори при невроендокринни тумори). В повечето случаи тези „конвенционални“ радиофармацевтици са напълно достатъчни за диагностична оценка, но макар и в по-редки случаи диагностичната оценка със стандартните образни методи е затруднена или некатегорична. При повечето тумори масата на туморната тъкан е съставена не само от туморни клетки , но и от специфично активинарни нормални клетки – фибробласти, епителоидни клетки, клетки на имумната система и др. 68Ga FAPi  е радиофармацевтик, таргетиращ тумор асоциираните фибробласти (CAF) и специфично свързващ се с фибробласт-активиращ протеин, явявайки се негов инхибитор (т.е радиофармацентикът се свързва с активираните от тумора нормални фибробласти и по този начин се избягват вариациите в биологичното поведение на самите туморни клетки, които понякога са много специфични). Радиофармацевтикът 68Ga -FAPI  е сравнително наскоро въведен в клиничната практика , но показва голям потенциал и е тестван като ефективност при над 20 вида първични туморни локализации (солидни тумори). Радиофармацевтикът е с отлични (и очаквани) дозиметрични характеристики и до момента не са съобщавани нежелани реакции след приложението му (което е обичайно за 68Ga белязаните радиофармацевтици). Въпреки значително по-добрият контраст спрямо FDG PET CT,  радиофармацевтикат към момента няма потенциал да измести FDG , поради по-сложен и скъп синтез и нисък добив, но може да се използва в нишови индикации при FDG негативни тумори.

 

При кои пациенти може да се използва 68Ga FAPI?
68Ga FAPI РЕТ СТ е метод, който е показал диагностична ефективност при над 20 вида първични тумори и техните метастази, със значително по-добри образни характеристики спрямо основната алтернатива – FDG РЕТ СТ.  Тук се включват специфични и „трудни“ за конвенционалната образна диагностика и нуклеарна медицина първични тумори като саркоми, тумори на стомаха, на панкреаса, медуларен тироиден карцином и др. Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно ангажиране , тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за скенирането с FDG.

Въпреки показаните отлични резултати от проучвания за безопасност и ефективност, методът е сравнително нов и  липсват единни и световно признати препоръки за приложение. Съгласно вътрешен работен протокол,  68Ga FAPI  РЕТ СТ може да се обсъжда  при пациенти с тумори с доказано ниска или очаквано ниска утилизация/натрупване  на FDG (изключват се простатен карцином, невроендокринни тумори и диференциран тироиден карцином), както и при диагностично трудни казуси, нерешени с наличните диагностични методи или при пациенти с доказана FAPI позитивност.


За да се пристъпи към провеждане на 68Ga FAPI PET следва да се вземат предвид всички проведени до момента клинични, лабораторни и образни изследвания и да се прецени нуждата от допълнителна диагностична информация.

 

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието

 


© 2024 BBA All rights reserved!