Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението е юридическо лице, в което доброволно участват лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, както и сдружения на такива..

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

 

Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е “Българска Болнична Асоциация” (със съкращение ББА). Наименованието може допълнително да бъде изписвано и на английски език: Bulgarian Hospital Association(със съкращение BHA).

(2) Наименованието на сдружението, заедно със седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Сдружението може да създава клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище.  Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, 1612 бул. „Цар Борис III” № 85, ет.1, ап.2

 

СРОК

Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Цели на сдружението

Чл. 6.  Цели на сдружението са:

1. Създаване на оптимални условия за предоставянето на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните заведения, посредством подобряване на нормативната уредба, по-добро взаимодействие между институциите и отчитане на усилията на лечебните заведения за предоставяне на все по-добри и модерни методи на лечение;

2. Защита на правата и улесняване достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ и сътрудничество с пациентски организации;

3. Обединяване и подпомагане на членовете на  сдружението с цел създаване на по-добра среда за работа и консолидиране на подхода и стратегията им в здравеопазването;

4. Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и противодействие на всички практики за нарушаването й;

5. Участие на сдружението от името на членовете му, в преговорния процес по сключване на НРД и други законодателни инициативи с цел отстояване и защитаване на интересите на лечебните заведения и съдействие за изпълнението на националните и здравни приоритети;

6. Оказване на помощ на лечебните заведения в разрешаването на специфичните им проблеми чрез създаване на устойчива практика по здравни и етични въпроси;

7. Насърчаване и отстояване на политика за еднакъв достъп на лечебните заведения до публично финансиране, в т.ч. от европейските фондове и програми;

 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Участие с предложения, становища, декларации, протести при формирането на националната здравна политика  и здравно законодателство, и преговорния процес по сключване на НРД;

2. Запознаване на обществеността с проблемите на здравеопазването и намиране н начини на разрешаването им чрез участие в публични и медийни дебати;

3. Разпространение на информация, анализи и препоръки.

4. Провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;

5. Въздействие и граждански контрол върху дейността на администрацията.

6. Анализ и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба, в това число и кандидатстване пред български и международни институции, финансиращи проекти в областта на здравеопазването; Изпълнение на проекти;

7. Взаимодействие с организации от страната и чужбина;

8. Предприемане на правни действия, в т.ч. завеждане и водене на дела пред национални и международни юрисдикции;

9. Предоставяне на консултации, изготвяне на експертни материали и други форми на експертно съдействие;

10. Всяка друга незабранена със закон дейност за постигане на основните цели на сдружението.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предмет на дейност на сдружението е защита на интересите на лечебните заведения, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за честна конкуренция и развитие на пазара на медицинските услуги в България.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Сдружението се представлява пред физически и юридически лица, органи, организации и учреждения от Председателя на Управителния съвет или от заместник председател/ите.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат  юридически лица – лечебни заведения за болнична помощ  /наричани в устава още и „болници”/, регистрирани по Закона за лечебните заведения и притежаващи разрешение за осъществяване на съответната лечебна дейност, сдружения на болници, както и други лечебни заведения, по реда предвиден в този Устав.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице по ал. 1, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Членството в сдружението е редовно или асоциирано, както следва:

 

  1. Редовен член на Сдружението може да бъде всяко лице по ал.1, болница или сдружение на болници, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. За да бъде избран за редовен член, лицето трябва да има препоръка от двама от учредителите. Редовният член е част от Общото събрание на Сдружението, участва в неговата работата, като има право на глас. Редовните членове може да участват в различни комисии, като в това число и да ги оглавяват, както и да бъдат избирани във всички органи на управление на сдружението. Те заплащат членски внос съгласно разпоредбите на този устав.
  2. Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко лечебно заведение за извънболнична помощ, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Асоцииран член се избира с препоръката на поне един от редовните членове на сдружението. Асоциираните членове могат да участват на Общото събрание, но имат само съвещателен глас в него. Те могат да участват в различни комисии, да дават препоръки и мнения, но не и да ги оглавяват. Асоциираните членове не могат да бъдат избирани в органите на управление на сдружението. Те заплащат по-нисък членски внос съгласно разпоредбите на този устав.

 

Чл. 11.  (1) Всеки редовен член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението;

2. негов представител да бъде избиран в органите на управление на сдружението;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите му;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

6. да участва в работата на Общото събрание, като има право на глас.

 

(2) Всеки асоцииран член на сдружението има право:

1. да бъде информиран за дейността на сдружението;

2. да участва в организираните от сдружението мероприятия, както и да дава предложения за такива.

3. да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

 

Чл. 12.  (1) Всеки редовен член на сдружението е длъжен:

1. да внася членския си внос в срока, предвиден в устава, както и други имуществени вноски, за които е било взето решение по реда, предвиден в устава – в срока, предвиден в решението;

2. да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

4. да окаже помощ на друг член на сдружението, при поискана му такава, съобразно възможностите си.

(2) Всеки асоцииран член на сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението;

2. да работи активно за издигане и утвърждаване авторитета на сдружението и да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

3. да заплаща предвидения в устава членски внос, в определените срокове.

Чл. 13.  Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на юридическото лице-член на сдружението. Членските права се упражняват от законен представител на съответния член или от упълномощено от законния представител лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 14.  (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание на сдружението.

Кандидатът за  член на сдружението (редовен или асоцииран) подават писмено заявление до Управителния съвет подписано от законния представител на юридическото лице и подкрепено с документ, удостоверяващ правото му да подаде такова заявление /решение на Общо събрание или едноличен собственик за участие в сдружението/, като прилагат доказателства за актуална съдебна регистрация и разрешение за осъществяване на съответната лечебна дейност по Закона за лечебните заведения, както и декларация за приемане на устава.

         (2) За приемането на нов член е нужна и препоръка съгласно разпоредбите на чл. 10, ал.2 т. 1 и т.2.

        (3) На първото свое заседание Управителния съвет, разглежда дали молбата отговаря на изискванията на този устав и при нужда дава срок на кандидата за отстраняване на нередовности. В случай, че молбата е редовна, тя се докладва на първото Общо събрание на сдружението, в дневен ред „Приемане на нови членове“. Членственото право възниква от датата на решението на Общото събрание.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

  1. с едностранно волеизявление до сдружението;
  2. с изключване;
  3. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
  4. при отпадане - при забава за плащане на дължимият членски внос с повече от 60 /шестдесет календарни дни/. В този случай сдружението отправя писмена покана до съответния член с подходящ срок за плащане. В случай, че и след изтичане на този срок съответния членски внос не е заплатен, Управителния съвет констатира  отпадането на члена и го докладва на Общото събрание, като същото се удостоверява и в протокол.

 

(2) Член на сдружението може да бъде изключен в случаите, когато:

1. системно нарушава Устава на сдружението;

2. не изпълнява приетите решения на Управителния съвет или на Общото събрание на сдружението;

3. системно не участва в дейността на Сдружението;

4. с действията си уронва авторитета и доброто име на сдружението или на негови членове.

5. при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Решението за изключване на член се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

 (4) При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените от съответния член доброволни вноски или дарения, както и внесения членски внос. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

 

 

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, финансови средства, вземания и други.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и същият се заплаща както следва:

         1. Годишен членски внос за редовните членове на Сдружението е в размер на 3000 (три хиляди) лева, и е платим до 30.01. на всяка година. Членовете може да заплащат членския си внос и месечно, съответно по 250 лева на месец.

2. Годишният членски внос за асоциираните членове на сдружението е в размер на 600 (шестотин) лева, и е платим до 30.01. на всяка година. Членовете може да заплащат членския си внос и месечно, съответно по 50 лева на месец.

           

(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на сдружението.

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите се определя от Общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Всички дарения се вписват в специална книга за дарения. На дарителите се издават удостоверения за направените дарения. Сдружението може да откаже приемането на дарение, спонсорство или завещание, ако по негова преценка те са направени с неприемливи за сдружението условия и/или в противоречие с неговите цели.

(6) Приходи от стопанска дейност.

(7)  Приходи от имуществото на сдружението;

(8) Други приходи и постъпления, осъществени съгласно установения от закона ред.

Чл. 18. Управлението на имуществото на сдружението се извършва от Управителния съвет.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 19. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност за осъществяване на целите и задачите си. То може да извършва всякаква стопанска дейност, свързана с основния му предмет, която не противоречи на закона, като:

  • Консултантска дейност и бизнес услуги - разработване на бизнес планове, икономическа обосновка, проекти и програми, маркетингови проучвания и анализи;
  • Информационни услуги – предоставяне на експертна информация;
  • Организиране и провеждане на обучения, конференции,  кръгли маси, конгреси.

 

         (2) Приходите от стопанската дейност ще се използват само за постигане целите на сдружението.

 Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от съответните закони.

       (3) Сдружението не формира печалба. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

        (4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство от всички членове на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 21.  Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Комисията по етика.

 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22.  Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се формира и се състои от  всички членове на сдружението. Редовните членове имат право на глас, а асоциираните членове участват само със съвещателни права.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. (1) Членовете участват в Общото събрание, чрез представляващия по закон юридическото лице или от упълномощено от него лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице, като същото няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за едно или няколко заседания на събранието.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24.  Общото събрание:

1.  изменя и допълва устава на сдружението;

2.  приема други вътрешни актове;

3.  преобразува и прекратява сдружението;

4. определя броя в границите, предвидени в устава, избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, в т.ч. неговия председател, и определя възнагражденията им;

6.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

7.  приема бюджета на сдружението и одобрява годишния финансов отчет;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и другите имуществени вноски;

9.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;

10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. взема решение за участие в други организации;

12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

13. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, съответно – определя представител за защита интересите на сдружението в съдебни спорове между сдружението и управителния съвет или лица от състава на последния;

15. приема и изключва членове на сдружението;

16. взема и други решения, предвидени в устава, както и такива, които законът предоставя в изключителна компетентност на Общото събрание.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на сдружението - извънредно Общо събрание.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една десета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението (удостоверено с подписите на лицето, поставило поканата и свидетел), публикува се на интернет-сайта на същото (удостоверено с разпечатка от същия), а съдържанието й се изпраща като e-mail до всички членове на сдружението (удостоверено с разпечатка от изходящата кутия на електронния пощенски адрес на сдружението) или по пощата с обратна разписка, както и по всякакъв друг начин валидно удостоверяващ нейното изпращане.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от оповестяване на поканата по реда на ал. 3 до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 работни дни.

(6) Общо събрание може да се проведе и без  горните процедури, в случай, че всички членове се съгласят единодушно за провеждането и дневния му ред, като съгласието се изразява в писмена форма преди откриването на съответното заседание на Общото събрание.

 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 27.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете в работно време в сградата по адрес на управление на сдружението през целия период от оповестяване на поканата до откриване на Общото събрание.

 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 28. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и явяващите се за тях представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.

 

КВОРУМ

Чл. 29. Общото събрание може да заседава ако на заседанието се представляват повече от половината от всички членове. При липса на кворум председателстващият заседанието отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 30.  Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас. Всеки асоцииран член има само съвещателен глас и не участва в гласуването на решенията на Общото събрание.

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 31.  Член на Общото събрание няма право да участва в гласуването за:

1.  предявяване на искове срещу него;

2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

 

МНОЗИНСТВО

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от  присъстващите.

(2) За решенията по чл. 24, т. 1, 3, 10, 11 и 15 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

 

РЕШЕНИЯ

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на сдружението са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

ПРОТОКОЛ

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списъкът на присъстващите по чл. 28 и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) В случаите, когато на заседанието си Общото събрание е взело и решения, за които уставът предвижда мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, както и в случаите, когато е взело и решение относно членския внос или други имуществени вноски от членовете в полза на сдружението, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 35. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години с мнозинство от присъстващите. До избирането на нов УС, старият продължава да изпълнява неговите функции.

(3) Управителният съвет е в състав от 7 физически лица, всяко от които –  е предложен от член на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду останалите членове на съвета и има същия мандат. Членовете на Управителния съвет избират между тях, един или повече заместник председатели със същия мандат. Председателят и заместник председателите представляват сдружението пред трети лица. Председателството на сдружението се извършва на ротационен принцип, като след изтичане на мандата на настоящия Председател, той се замества от един от бившите заместник председатели. Само в случай, че нито един от заместник председателите няма възможност да поеме председателството, Общото събрание избира нов Председател.

(5) Председателят и заместник председателите имат правото да извършват правни действия само след изрично решение на Управителния съвет. Липсата на такова решение не опорочава валидността на правните действия по отношение на третите лица, но председателят и заместник председателите отговарят пред сдружението за евентуално причинените на последното вреди.

Чл. 36. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, както и на извънредни заседания – при искане от който и да било от неговите членове.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от председателя и един от членовете, изпълняващ функцията на протоколчик, а в предвидените в устава случаи – от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 37. Управителният съвет приема Правила за работата си, които са в съответствие с устава.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Управителният съвет:

1. осъществява управлението на сдружението и го представлява;

2. организира изпълнението на решенията на ОС като се ръководи от закона и устава на сдружението;

3. свиква ОС на редовни или извънредни заседания по установения с този устав ред;

4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на сдружението, които не са от компетентността на ОС;

5. определя реда, като приема за целта нарочни Правила, и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. администрира постъпилите молби за нови членове на сдружението, прави предложения за изключване на членове и констатира отпадане на членове;

7. утвърждава печат и лого на сдружението;

8. разпорежда се с имущество на сдружението при спазване на изискванията на устава;

9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

10. взема решения за назначаване на административен апарат на сдружението и определя бюджета и размера за трудови и граждански възнаграждения;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

12. Съгласува медийните изяви на членовете на сдружението в печатните и електронни медии;

13. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) УС се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за дейността си.

 

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 39. (1) Решения на Управителния съвет могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(3) Решенията се вземат с консенсус, а когато това е невъзможно – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 40.  Управителният съвет е длъжен да организира изготвянето на предвидената в Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, и да депозира изискуемата от закона документация в ЦРЮЛНЦ при МП в нормативно установените срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЗАМЕСТНИЦИ

 

Чл. 41.  (1) Председателя на Управителния съвет:

1.         организира изпълнението на решенията на УС;

2.         осъществява оперативното ръководство на УС, включително назначава служители на сдружението;

3.         представлява УС и изпълнява функциите, които са му възложени от  УС;

4.         свиква и ръководи Общото събрание и сключва договорите с щатните служители на сдружението. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от Зам.Председателите на Управителния съвет.

5.         докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

(2)  При отсъствие на Председателя сдружението се представлява от Зам Председател/и. В случай на тяхно отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет.

(3) Зам.Председател/ите се избират от Управителния съвет, с явно гласуване, за срок от две години, измежду членовете му. Зам.Председател/ите заместват Председателя при невъзможност последният да изпълни свое задължение, във връзка с предоставените му управителни и представителни функции, при условия и по ред, определени от Управителния съвет. Зам.Председател/ите изпълняват и други управителни и оперативни функции, предоставени му от Управителния съвет.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Чл.43. (1) Общото събрание избира Етична комисия от поне 5 /пет/ члена, физически лица с чисто съдебно минало и с добро име в обществото. Членовете на Етичната комисия могат да бъдат преизбирани без ограничение. Етичната комисия е с мандат от 2 години и се състои от: Председател – експерт, избран с квалифициарано мнозинство от членовете на комисията за срок от една година, който ръководи работата на Етичната комисия и представлява същата пред трети лица; и Членове - изявени специалисти медици и поне един юрист, и един икономист.(2) Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на сдружението, а вземат отношение по проблеми и тели, съгласно възложеното в този устав.
В случай на конфликт на интереси всеки член Етичната комисия има задължение да направи самоотвод. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

(3) Етичната комисия може да бъде сезирана или да се самосезира за разглеждане на следните видове взаимоотношения, пряко или косвено свързани с права и интереси на членове на сдружението:

1. отношения свързани с качеството на медицинските услуги;

2. грубо, обидно или непрофесионално отношение и нарушение на етичните норми;

3. отношения лечебно заведение – пациент;

4. отношения лечебно заведение – институции;

5. отношения по нормативни актове в здравеопазването, вкл.законопроекти;

6. отношение по актове на НЗОК;

7. отношения между лечебни заведения;

8. отношения породени от медийни кампании, които целенасочено изграждат едностранчива представа в обществото по даден здравен въпрос.

(4) Предназначението на Етичната комисия е да допринася за реализацията на основните цели, принципи и ценности приети с устава на сдружението, като дава професионални становища по въпросите за които е сезирана, в рамките на своята компетентност и този устав.

(5) Предмет на дейността на Етичната комисия са отношения между членовете на сдружението, отношения: лечебно заведение - пациент, отношения: лечебно заведение и държавни институции, както и всички други обществени отношения в сферата на здравеопазването, неправилното решаване на които може да доведе до противоречие с общоприетите професионални и етични норми в здравния сектор.

(6) Етичната комисия работи по даден проблем, в случай че бъде сезирана, по реда на този устав, или ако се самосезира. Писмено искане за произнасяне на комисията по даден въпрос може да подава всеки член на сдружението. Исканията се администрират от Управителния съвет, който създава предпоставки за работа на комисията. Анонимни сигнали не се разглеждат. Етичната комисия работи и провежда своите заседания в съответствие с приети Правила за дейността й, които са приети на Управителен съвет.

(7) Всяко постъпило искане се разглежда. Комисията се произнася с решение в едномесечен срок. За всяко свое решение тя информира писмено Управителния съвет и Общото събрание.

(8) Решенията на Етичната комисия имат препоръчителен характер в обществото и медицинските среди.

(9) За всеки отделен случай решенията на комисията се обявяват публично по подходящ начин, след съгласуване с Управителния съвет на сдружението.

 

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 45.  Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.      съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2.      размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.      вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4.      финансовия резултат.

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 47. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48.  Сдружението не разпределя печалба.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 49. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се водят в специални книги, съхранявани от председателя на УС. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Освен книгите по ал. 1, сдружението води:

1. Книга на членовете;

2. Книга за даренията, съхранявани от председателя на УС.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50.  Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по реда на закона.

 

 

VIII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които се прилагат и за изрично неуредените в устава въпроси.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на събранието на „Българска Болнична Асоциация”, проведено в град София на 14.06.2019 г.

Уставът е съставен в два еднакви оригинални екземпляра – по един за Търговския регистър и регистъра с ЮЛНЦ и архива на сдружението, всеки от които подписан от председателстващия, протоколчика и преброителя на гласове на събранието.

 

Председателстващ заседанието на Учредителното събрание:_______________

 

Протоколчик  и преброител на заседанието на Учредителното събрание:________________

          

 

Гр. София

14.06.2019 г.


© 2024 BBA All rights reserved!