Цели

1. Създаване на оптимални условия за предоставянето на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните заведения, посредством подобряване на нормативната уредба, по-добро взаимодействие между институциите и отчитане на усилията на лечебните заведения за предоставяне на все по-добри и модерни методи на лечение;

2. Защита на правата и улесняване достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ и сътрудничество с пациентски организации;

3. Обединяване и подпомагане на членовете на сдружението с цел създаване на по-добра среда за работа и консолидиране на подхода и стратегията им в здравеопазването;

4. Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и противодействие на всички практики за нарушаването й;

5. Участие на сдружението от името на членовете му, в преговорния процес по сключване на НРД и други законодателни инициативи с цел отстояване и защитаване на интересите на лечебните заведения и съдействие за изпълнението на националните и здравни приоритети;

6. Оказване на помощ на лечебните заведения в разрешаването на специфичните им проблеми чрез създаване на устойчива практика по здравни и етични въпроси;

7. Насърчаване и отстояване на политика за еднакъв достъп на лечебните заведения до публично финансиране, в т.ч. от европейските фондове и програми;


© 2024 BBA All rights reserved!