Публикуваха етичните правила за професионалистите по здравни грижи

15.09.2020

Източник: Zdrave.net

 МЗ публикува за обществено обсъждане правилата за добра медицинска практика за професионалистите по здравни грижи. Целта им е да се утвърдят единни принципи и правила за професионалната практика в областта на здравните грижи. Спазването на Правилата следва да осигурява качеството на здравните грижи и намаляване на риска за пациентите, както и защитата на техните права.

Правилата отразяват етичните аспекти и дължимото поведение на професионалистите по здравни грижи и са валидни за всички тях. Определят професионалното поведение на медицинските специалисти по здравни грижи, при зачитане на правата и достойнството на гражданите, както и недопускането на действия, които биха могли да засегнат чувството на лична свобода на пациента. Спазването на правилата допринася за оказването на възможно най-добрите здравни грижи, независимо от пола, възрастта, расата, религията, сексуалната ориентация, начина на живот, социалното, менталното и здравно състояние на пациента, пише в мотивите на Министерството към проекта.

В правилата е записано, че добрата медицинска практика на професионалистите по здравни грижи предполага качествено изпълнение на здравните грижи, което включва адекватна преценка на състоянието на пациента и потребностите му от здравни грижи; точно планиране и качествено осъществяване на здравните грижи;  практикуване на самостоятелни дейности при спазване на границите на придобитата професионална компетентност, съобразно изискванията на Квалификационната рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; поемане на отговорност за предоставената грижа.

Професионалистите по здравни грижи са длъжни да познават и прилагат коректно писмено назначените лекарствени продукти; да изясняват своевременно получените от лекаря назначения и манипулации, регистрират тяхното осъществяване, а в случай на отказ да ги извършат, писмено да се аргументират и информират своевременно в субординация за всяко свое възражение, което е от значение за професионалната им дейност. Освен това са длъжни да информират пациентите за същността и необходимостта на предоставяните от тях грижи, процедури и манипулации, както и да предоставят информацията на достъпен език, по начин, който позволява на пациентите да направят информиран избор и да участват във вземането на решения относно здравните грижи.

В правилата е записано още, че професионалистите по здравни грижи поставят на първо място интересите на пациента, тъй като неговата безопасност е основен техен ангажимент, проявяват учтивост, уважение, милосърдие и състрадание, отнасят се с уважение и спазват правата на пациента и не допускат никакви форми на дискриминация.

Правилата са разработени от Националния съвет по качество на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и са окончателно приети от този съвет на 10 август 2020 г. и са допълнени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.


© 2024 BBA All rights reserved!