Предложение от ББА относно изменение на чл. 91 от Закона за движение по пътищата

22.02.2018

Предложение от ББА относно изменение на чл. 91 от Закона за движение по пътищата може да намерите ТУК

 

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ

„БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

 

ОТНОСНО

Изменение на чл. 91 от Закона за движение по пътищата

(ЗДвП)

           

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР АНАНИЕВ,

            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР РАДЕВ,

 

      Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 3 ЗДвП „Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция "Национална сигурност", главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, Бюрото по защита при главния прокурор, служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, военнополицейските формирования от Българската армия, други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност и структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени от председателя на комисията“.

Извън това определение, обаче, остават всички останали линейки, обслужващи дейността на лечебните заведения на територията на Република България.

Считаме, че е наложително нормативната уредба да бъде променена и да бъде включена възможност специалният режим на движение да бъде използван от всички лечебни заведения в страната при служебна необходимост и във връзка с изпълнението на задачи, произтичащи от спецификата на дейността им.

Предлагаме несъвършенните правни норми уреждащи специалния режим на движение

на моторните превозни средства да бъдат променени, тъй като посочените ограничения се явяват в противоречие със смисъла за предоставянето на спешна медицинска помощ на нуждаещи се от нея пациенти от останалите лечебни заведения в Република България.

 

      Във връзка с изложеното по-горе, считаме, че текстът на чл. 91 от ЗДвП следва да бъде изменен, като придобие следната редакция:

 

„(1) Специален режим на движение могат да ползват моторните превозни средства на лечебните заведения, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния, определени в списък от министъра на здравеопазването, на главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и на други структури на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Национална служба за охрана, на Главна дирекция "Охрана" и на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министъра на правосъдието на Бюрото по защита при главния прокурор, на Народното събрание, на служба "Военна полиция" към министъра на отбраната и военнополицейските формирования от Българската армия,  на Агенция „Митници“, предназначени за упражняване на правомощията на специализираните контролни органи по Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове, на структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени от председателя на комисията на контролните органи по Закона за горите, Закона лова и опазване на дивеча и Закона за рибарство и аквакултурите, предназначени за изпълнение на правомощията им.

(2) Специален режим на движение могат да ползват и моторните превозни средства на организации и формирования, използвани при предотвратяване или овладяване на бедствия, планинско или водно спасяване, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.“

 

С оглед на всичко гореизложено молим да бъде предприета съответната законодателна инициатива, която да даде правото на лечебните заведения, извън центровете за спешна медицинска помощ, също да използват автомобили със специален режим на движение по смисъла на ЗДвП. По този начин ще бъде отстранено едно сериозно затруднение, поставено пред работата на болниците в Република България, както и ще бъдат подобрени условията за предоставяне на навременна медицинска помощ на нуждаещите се от спешно лечение пациенти.

 

Считаме, че подобна промяна е в защита на обществения интерес с оглед разширяване на достъпа до качествени здравни услуги.

 

С уважение:

                        _____________________________

                                                                                           Андрей Марков, Председател на УС


© 2024 BBA All rights reserved!