Относителен риск

13.06.2022

Осигуряване на контекст за по-добро разбиране

 

Източник: Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

 

Повечето хора не разбират напълно концепцията за риска като  или надценяват, или подценяват риска от дадена дейност в зависимост от начина на представяне на данните. Какъв е най-добрият начин да бъдат представени фактите и да се избегне объркване, когато става дума за бездимните алтернативи на конвенционалните цигари?

 

Какво е абсолютен и относителен риск?

 

Пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, трябва да имат достъп до ясна и коректна информация за научно доказаните по-малко вредни алтернативи на цигарите, които са налични благодарение на напредъка на науката и технологиите. Разбирането за разликата между относителен и абсолютен риск е от ключово значение, когато се разглежда въпросът за намаляването на вредата от тютюна.

 

Относителният риск сравнява риска за различни групи хора. Например, представено като относителен риск според проучване на Bruder et al.1 има около осем пъти по-голяма вероятност един пушач да развие рак на белия дроб в сравнение с един непушач. Но, представено като абсолютен риск, рискът една жена пушач да развие рак на белия дроб е 11.2% (14.8% за мъжете), а рискът за жена непушач е 1.3% (1.8% за мъжете).

 

От научна гледна точка абсолютният риск е броят хора, при които настъпва даден инцидент спрямо общата съвкупност, при която съществува този риск – това често се представя като процент или съотношение, например „1 от всеки 10 човека“. Относителният риск често се представя по сходен начин, но с добавени ключови думи, които показват, че се прави сравнение, например „10% по-висок/нисък риск“ или „пет пъти по-голяма/малка вероятност, отколкото…“ Информацията за относителния риск може да подобри разбирането за значението на абсолютния риск, като предостави контекст за това как конкретни фактори или поведение, като възраст, пол, физическа активност и хранене, могат да повлияят на вероятността да развием например дадено заболяване или здравно състояние (Фигура 1).

 

Фигура 1. А. Абсолютен риск за развитие на рак на белия дроб; Б. Относителен риск за развитие на рак на белия дроб

 

И двата метода на представяне на риска могат да осигурят важна информация, когато се основават на научни факти, и двата имат своето място в научната дискусия. Съобщенията за относителен риск може да са по-въздействащи, защото те дават контекст на читателя, но те са и малко по-сложни, тъй като предоставят повече информация наведнъж. В твърденията за относителен риск трябва да се използва подходяща база за сравнение, за да се получи разбиране за стойностите. Когато става дума за намаляване на вредата от тютюна, можем да сравним оценения риск от даден продукт с този при спиране на употреба, при продължаващото пушене, при хора, които никога не са пушили или дори при такива, употребяващи други продукти.  

 

Кое е най-подходящо, за да се представи най-добре рисковият профил на тези продукти?

 

Защо относителният риск е важен?

 

Преминаването от цигари на продукт, съдържащ никотин, при който е премахнат процесът на горене, представлява по-голям риск от въздържанието или спирането на пушене, които си остават определено най-добрият избор за всеки. Именно затова бездимните алтернативи са разработени и се предлагат на пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат цигари, а не на младежи, на непушачи или на бивши пушачи. Пълнолетните пушачи са наясно с рисковете от пушенето и ако разберат, че има други продукти, при които рискът е по-нисък от този при продължаване на пушенето на цигари, те може да бъдат убедени да преминат на тях.

 

Затова е толкова важно да се включват сравнения между употребата на бездимни алтернативи и цигари в научните проучвания. Целта е да се натрупат научни доказателства, които показват вероятността за намален рисков профил при пушачи, които са преминали изцяло на бездимни алтернативи. Другите сравнения също носят полезна информация, но да се изключи това сравнение означава да се лишим от критично важен контекст за нашите резултати. Целта е да се определи дали рисковият профил на преминаване на бездимен продукт е сходен с този при продължаване на пушенето на цигари или при спиране на пушенето, или попада някъде по средата между двете (Фигура 2).

 

Фигура 2. Спектър на риска

 

Не всички продукти с тютюн са еднакви

 

Най-добрият начин да се сведе до минимум рискът от развитие на заболявания, свързани с тютюнопушенето, включително рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и сърдечносъдови заболявания, е човек никога да не започва да пуши. Най-добрата стъпка, която настоящите пушачи (около 1 милиард души в глобален мащаб) могат да предприемат, за да намалят риска за здравето си, е да откажат напълно употребата на тютюн и никотин. Колкото повече хора направят това, толкова повече ще са намали вредата, причинена от пушенето на цигари, за населението като цяло. За пълнолетните пушачи, които в противен случай ще продължат да пушат, преминаването на научно доказани бездимни алтернативи има потенциала да намали риска те да развият тежки заболявания, свързани с пушенето. Но тези продукти не са без риск и съдържат никотин, който води до пристрастяване.

 

Намаляването на вредата, свързана с употребата на тютюн, на ниво население посредством по-малко вредни алтернативи зависи не само от абсолютния риск за индивида, който употребява съответния продукт, но и от приемането на тези продукти от пълнолетните пушачи. Най-голямо въздействие върху здравето на населението се постига, когато възможно най-голям брой пушачи спрат цигарите напълно или когато пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат, преминат на научно доказани продукти с намален риск, вместо да продължат да пушат цигари.

 

Не всички продукти с тютюн са еднакви. Тяхната употреба се разполага по спектъра на риска, при който пушенето на горим тютюн е с най-висок риск (конвенционални цигари), а пълният отказ от употреба на тютюневи и никотинови продукти е с най-нисък риск. Употребата на други тютюневи продукти, включително бездимни алтернативи, също се разполага в спектъра на риска. Продуктите, при които тютюнът не гори, вероятно са много по-малко вредни алтернативи на това да се продължители пушенето.

 

Например, едно проучване2 сочи, че емисиите от никотиновите изпарители (като електронни цигари) и продуктите за нагряване на тютюн съдържат канцерогенни вещества, но в много по-ниски концентрации от тези, установени в цигарения дим. Канцерогенният потенциал и на двете категории продукти е в порядък по-малък от този на цигарите по критериите на проучването. Когато става въпрос за намаляване на риска от вредно въздействие, важното е пушачите да преминат напълно на продукт с намален риск, а не на точно кой продукт с намален риск преминават.

 

Уравнение за намаляване на вредата

 

И така, намаляването на риска от пушенето за индивида не е достатъчно, за да се намали вредата от тютюнопушенето за цялото население. Колкото повече индивиди избират по-ниско рисковата алтернатива, вместо да продължат да пушат, толкова по-голямо ще е въздействието за намаляване на вредата за цялото население. Това е познато още и като уравнение за намаляване на вредата от тютюна (Фигура 3).


Фигура 3. Уравнение за намаляване на вредата

 

Или с други думи, един продукт с изключително нисък риск в сравнение с цигарите, но продукт, който не е приемлив за пушачите или е много привлекателен за непушачи и бивши пушачи, ще има малко или никакво въздействие върху вредата за населението като цяло. А продукт, който има приблизително еднакъв риск с цигарите, също няма да допринесе за намаляване на вредата за населението, независимо колко пушачи преминат на него. За да може една бездимна алтернатива да намали бързо и успешно вредата от тютюна в сравнение с пушенето, тя трябва да отговаря на два критерия: трябва да е научно доказано, че тя е значително по-малко вредна от цигарите и тя трябва да води до удовлетворение за настоящите пушачи, така че те да преминат на нея напълно.

 

Както бе изтъкнато по-горе, наред с възприемането на продукта от пълнолетните пушачи трябва да се отчита и още един аспект на уравнението за намаляване на вредата от тютюна. Ако съществен брой хора, които никога не са пушили цигари, започнат употреба на продукта, или ако младежите или бившите пушачи го употребяват, тогава рискът от вреда за населението всъщност се повишава. Голямата цел на практика е да се разработи продукт със значително по-нисък риск от пушенето, който е приемлив за настоящите пушачи, които биха продължили да пушат и който като цяло не е привлекателен за младежи, непушачи или бивши пушачи.

 

1. Estimating lifetime and 10-year risk of lung cancer - ScienceDirect

2. Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke | Tobacco Control (bmj.com)

 

 

Материалът се публикува със съдействието на Филип Морис България. 

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.

 


© 2024 BBA All rights reserved!