ОБОБЩЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ ПЪРВОТО КОХОРТНО ПРОУЧВАНЕ В ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ С 30 000 ПОТРЕБИТЕЛИ НА БЕЗДИМНА СИСТЕМА ЗА НАГРЯВАНЕ НА ТЮТЮН ОТНОСНО ПРИНОСА НА ТОЧНАТА И ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪРХУ ПОВЕДЕНЧЕСКИЯ МОДЕЛ 

02.08.2023

 

Първото по рода си проучване, проведено в Япония, Италия, Германия и Русия, показва как възприятието на доказани и достоверни данни за нивото на риска при по-ниското образуване на вредни вещества от система за нагряване на тютюн,  способства пушачите да преминат напълно на бездимна алтернатива, а не да продължат да пушат цигари.

 

Това е първото проучване, което сочи по категоричен начин, че ясното комуникиране за намалено образуване и експозиция на вредни вещества има съществен принос за промяната на потребителския модел: замяна на традиционно тютюнопушене със система за нагряване на тютюн. Потребителите, направили тази промяна въз основа на получаваната точна информация, ясно разбират потенциала за намаляване на риска в сравнение с това да продължат да пушат. 

 

Проучването изследва и анализира възприятието сред хора от различни държави и култури на информацията за нивото на риска, като са проследени едни и същи участници в период на проучването от 2016 до 2020 г. Учените от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), провели проучването, установяват, че начинът, по който се възприема информацията за намаленото образуване на вредни вещества, което има потенциал да води до намаление на риска, допринася за увеличаване на броя на пушачите, преминаващи към ексклузивна употреба на бездимна алтернатива на цигарите – резултат, който не се променя и е устойчив в различните култури, и който показва, че подкрепените с научни доказателства послания за нивото на относителния риск играят важна роля за постигане на намаляване на вредата от тютюна.

 

Няколко са факторите, които влияят на това дали пушачите, които не могат да се откажат изцяло от тютюн и никотин, няма да продължат да пушат цигари, а ще преминат изцяло бездимни алтернативи. 

 

Добре известен факт е, че най-добрият избор за здравето на един пушач е той да се откаже напълно от тютюна и никотина. Бездимните алтернативи, при които тютюнът не гори и чийто по-нискорисков профил е научно обоснован поради образуването на значително по-ниски нива на вредни вещества, могат да бъдат по-добър избор от това да се продължи с пушенето за онези пълнолетни пушачи, които не могат да спрат употребата на тютюн или никотин. Разбира се, резултатите ще бъдат най-добри, ако преминаването е изцяло на тези бездимни продукти. 

 

Целта в държавите, където бездимните алтернативи вече се предлагат на пазара, е пълнолетните пушачи, които не могат да спрат и биха продължили да пушат, да бъдат насърчени да преминат на бездимна форма на употреба на тютюн, вместо да продължат да пушат цигари.

 

Допълнително внимание се обръща и на това, че тези, които вече са преминали на система за нагряване на тютюн, да бъдат насърчени да не прибягват до цигари, а да употребяват само бездимната алтернатива. Стимулирането на такъв избор и модел на поведение не е толкова лесно. Преминаването на пушачите от цигари към бездимна употреба на тютюна се влияе от множество фактори, сред които различни социодемографски фактори и фактори, свързани с мотивацията, които варират за различните хора и в различните държави.

 

Фигура 1. Публикацията за проучването, озаглавена „Как възприемането на риска допринася за това пушачите да преминат изцяло на бездимно тютюнево изделие (IQOS™)? Кохортно проучване в четири държави“, на Д-р Карина Фишер и авторски колектив излиза в изданието “Contributions to Tobacco & Nicotine Research” през юни 2023 г. Повече информация за тази публикация: https://sciendo.com/article/10.2478/cttr-2023-0007

 

Възприятието за нивото на риска, свързан с употребата на Системата за нагряване на тютюн (СНТ) спомага за по-устойчиво пълно преминаване на потребителите 

 

В това проучване учените от ФМИ изследват как се възприема Системата за нагряване на тютюн (СНТ) от потребителите. По-конкретно, те анализират дали и как възприемането от страна на потребителите на информацията за по-ниските нива на вредни вещества в аерозола на продукта („намалено образуване“) или потенциално намаления риск от вредно въздействие („намален риск“) влияят върху моделите на употреба на СНТ от потребителите. В допълнение трябва да се отбележи, че резултатите от проучването са съпоставими в четирите държави с различни културни и социалноикономически характеристики: Япония, Италия, Германия и Русия.

 

В резюме резултатите от проучването сочат, че потребителите са по-склонни да преминат напълно от цигари на СНТ, ако знаят, че СНТ отделя по-ниски нива на вредни вещества или ако възприемат СНТ като по-нискорискова по отношение на вредата в сравнение с продължаването на пушенето на цигари. В наличната научна литература също се посочва, че хората разглеждат здравния риск от употребата на дадено тютюнево изделие в светлината на относителната, а не абсолютната му вредност. Резултатите могат да се използват при изготвянето на политики за контрол на тютюна, регулации и послания, свързани с общественото здраве. Те също така обосновават необходимостта от точна и достоверна комуникация относно бездимните алтернативи, вредата от тях и техния рисков профил.

 

Изследователски методи: Голямо повторено във времето проучване в няколко държави 

 

Участниците в това прогностично, повторено във времето, отворено онлайн проучване са пълнолетни потребители на СНТ, които са поне 1 година по-възрастни от законоустановената възраст за закупуване на тютюневи изделия в съответната държава, и които са закупили своята СНТ през 4-те седмици, преди да бъдат избрани за участие в проучването. Това включва 6 257 души в Япония, 8 137 души в Италия, 8 474 души в Германия и 7 231 души в Русия, които са проследявани в продължение на 48 седмици в периода между 2016 г. и 2020 г. Всички участници са дали съгласие да участват в проучването, след като са случайно избрани по признак пол и възраст от националните бази данни с потребители на IQOS в съответната държава (СНТ се предлага на пазарите с марка IQOS в държавите на проучването).

 

През първите 12 седмици участниците попълват въпросник всяка седмица, а след това въпросникът се попълва всеки месец. Във въпросника участниците трябва да изберат от списък с различни причини, поради които те употребяват или не употребяват СНТ.  Сред възможните причини за употреба на СНТ е посочено това, че аерозолът на СНТ съдържа по-ниски нива на вредни вещества или, че продуктът вероятно води до по-малък риск от вредно въздействие в сравнение с цигарите.

 

Твърденията във въпросника относно намаленото образуване на вредни вещества или намаления риск от вредно въздействие са формулирани така, че информацията да се представи под формата на сравнение или съотношение спрямо цигарите. Това е така, защото е установено, че сравнителните послания са ефективен инструмент за изграждане на разбиране за нивото на риска или намалената вреда, и за постигане на по-висока степен на готовност за употреба на бездимни изделия при пушачите, които не могат да се откажат напълно от тютюн или никотин. Събраните данни сочат, че хората преценяват здравния риск от тютюневите изделия на база на тяхната относителна вредност.

 

Твърдения, свързани с нивото на риска, които участниците могат да посочат като причина за употребата на IQOS в различните държави: 

 

Япония

 

Две причини, които се отнасят до намалено образуване: 

Тютюневата пара от IQOS съдържа значително по-малко вредни вещества от дима от конвенционална цигара, но IQOS не е без риск.

В парата се съдържат значително по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с конвенционалните цигари.

 

Две причини, свързани с намален риск:

Пълното преминаване на IQOS вероятно представлява по-малък риск от вредно въздействие от продължаването на пушене на цигари (това не означава, че IQOS е без риск).

Пълното преминаване на IQOS е по-добър избор от продължаването на пушене на цигари със съдържание на катрани от 1 mg (това не означава, че IQOS е без риск).

 

Италия и Русия 

 

Една причина, която се отнася до намаленото образуване: 

Нивата на вредни вещества в парата на IQOS са значително намалени в сравнение с тези в дима от стандартна цигара.

 

Германия

 

Една причина, която се отнася до намаленото образуване: 

IQOS съдържа 90% по-малко вредни вещества: IQOS намалява концентрациите на представителен набор от вещества, съдържащи се в тютюневия дим, за които е установено, че са вредни, със средно 90% в сравнение с цигарите.

 

Във въпросниците също така са включени въпроси за настоящата употреба на тютюневи изделия на участниците, която се дефинира като употреба на даден продукт през последните 7 дни. Участниците, чието общо потребление на тютюневи изделия се състои на 100% от определен продукт, например нагреваемо тютюнево изделие, са класифицирани като  „ексклузивни“ потребители на съответната продуктова категория. За участниците, които съобщават, че употребяват конкретно СНТ, бяха определени три отделни категории потребители на база на степента в проценти на употреба на СНТ поне в последните 4 седмици на 48-седмичния период на проследяване: стабилно ексклузивни потребители (СНТ съставлява 100% от потреблението на тютюневи изделия), стабилно ситуационни потребители (СНТ съставлява някаква част, но не цялото потребление на тютюневи изделия) и стабилно отказали се (не са употребявали СНТ през последните 4 седмици). Чрез въпросника за предварителен подбор се събират и социални и демографски данни, като пол, възраст, образование, членове на домакинството, заетост и доходи.

 

Проучването е проведено в съответствие с Международния кодекс за практики в маркетинговите и социологически проучвания, и анализа на данни на Международната търговска камара/Европейското общество за пазарни и социологически проучвания (ICC/ESOMAR), етичните принципи, произтичащи от Декларацията от Хелзинки и Добрата епидемиологична практика.

 

Резултати от проучването: Възприемането за информация за намален риск води до по-високи нива на ексклузивно преминаване, независимо от спецификите на държавата 

 

Има по-голяма вероятност в края на 48-седмичния период на проследяване участниците, посочили някое от твърденията за намалено образуване или намален риск като причина да употребяват СНТ, да употребяват ексклузивно СНТ. Тази тенденция се наблюдава независимо от спецификите в различните държави. В графиката по-долу са представени описателни данни с разбивки за различните държави. Последващото проследяване след 60 и 72 седмици показва тенденции, които са сходни с тези, отчетени в края на 48-седмичното проследяване.

 

Фигура 2. На тази фигура са показани моделите на употреба на тютюневи изделия на 48-та седмица от проучването по държави и спрямо това колко пъти участниците са избрали твърдения за намалено образуване и/или намален риск. Съкращения: ГЦ (горими цигари): фабрични или ръчно свити цигари; НТИ: нагреваеми тютюневи изделия; Употреба на други ТИ (тютюневи изделия): участници, които не са употребявали ТИ през последните 7 дни и/или не възнамеряват да употребяват ТИ в бъдеще; НО (намалено образуване): възприемане за послание за намалено образуване на вредни вещества; НВ (намалена вреда): възприемане за послание за намален риск от вредно въздействие; ТИ: тютюнево изделие.

 

Освен това статистическият анализ показва, че вероятността участниците, посочили някое от твърденията за намалено образуване или намален риск като причина да употребяват СНТ, да използват ексклузивно СНТ в края на 48-седмичния период е 1.4 до 2.3 пъти по-голяма. Изборът на тези твърдения е свързан и с това, че времето, за което тези участници достигат до стабилна ексклузивна употреба е с 10% до 25% по-кратко в сравнение с това при участниците, които не са посочили намаленото образуване или намаления риск като причини за употребата на СНТ. Тези тенденции се наблюдават във всичките четири държави, където е проведено проучването.

 

Тъй като това е повторено във времето проучване, данните от него и техният анализ позволяват да се направят изводи за причинно-следствени връзки. Изборът на участници от различни социални групи в четирите държави дава възможност да се постигне представителност и равномерно разпределение на замъгляващите променливи за различните подгрупи. Големият размер на извадката също така гарантира статистическа значимост и точност на резултатите, а стандартизираната оценка в четири държави с различни културни и социалноикономически характеристики позволява съпоставимост и по-висока прогностична стойност на резултатите.

 

Сред ограниченията на проучването са възможните отклонения при случайния подбор на участници в извадките. Освен това твърденията за намалено образуване и намален риск, които участниците могат да изберат, не са еднакви в различните държави. Възможно е също така участниците да не са разбрали, че има разлика между твърденията за намалено образуване и намален риск, поради което данните за различия в реакцията на тези два вида твърдения трябва да се интерпретират внимателно.

 

Заключения: Предоставянето на информация, свързана с нивото на относителния риск, на потребителите може да им помогне да преминат изцяло на по-малко вредни продукти 

 

В обобщение има значително по-голяма вероятност потребителите на СНТ, които са посочили намаленото образуване на вредни вещества или предполагаемо по-малкия риск от вредно въздействие при СНТ като причина те да употребяват продукта, да използват СНТ ексклузивно и да достигнат до ексклузивна употреба по-бързо от тези, които не са посочили тези твърдения. Тази тенденция е валидна за цялата категория на нагреваемите тютюневи изделия. Освен това, възприятието за намален риск може да е по-силен стимул за пълно преминаване  от възприятието за намалено образуване.

 

Тези резултати сочат, че начинът, по който се възприема вредата от нагреваемите тютюневи алтернативи на цигарите, а може би и на други бездимни тютюневи изделия, играе важна роля за постигне на намаляване на вредата от тютюна, защото улеснява и ускорява пълното и трайно преминаване на пълнолетните пушачи към по-малко вредни бездимни продукти, когато потребителите не се отказват изцяло от тютюна или никотина. Резултатите от проучването подкрепят необходимостта от предоставяне на точна и достоверна информация относно по-нискорисковия профил на бездимните форми на тютюн, които са по-добра алтернатива на продължаването на пушене на цигари.

 

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.


© 2024 BBA All rights reserved!