НЗОК обединява контрола Касата създава звено за анализи и планиране

28.09.2016

Източник: в. Дума

Контролната дейност в НЗОК се обединява в една дирекция. Тя ще обхваща и контрола в районните здравни каси. Това е решил Надзорният съвет на НЗОК на заседанието си от 17 септември, става ясно от стенограмата. В момента има две дирекции - "Болнична медицинска помощ" и "Извънболнична медицинска и дентална помощ", но според функционалния анализ контролната дейност и методологичната трябва да бъдат отделени. При предложената структура дирекциите "Болнична медицинска помощ" и "Извънболнична медицинска и дентална помощ" остават само като методологични. По време на заседанието здравният зам.-министър и член на надзора д-р Бойко Пенков изказва мнение, че "би било добре тази контролна дирекция да бъде подчинена на подуправителя". Той предлага работещите в дирекцията "да бъдат така обучени, че да гледат всичко". Освен това директорите на контрола в РЗОК в страната да бъдат държавни служители, да бъдат назначавани от управителя на НЗОК и да са подчинени на дирекцията, т.е. директорите на това звено в РЗОК няма да са на подчинение на РЗОК, а директно на управителя на НЗОК.

На директно подчинение на управителя остават финансовият контрольор, дирекцията "Вътрешен одит". Създава се самостоятелен актюерски отдел "Анализи, планиране и прогнози на дейността на НЗОК".

Дирекция "Правна" става с два отдела - "Правни дейности" и "Обществени поръчки" в състава на общата администрация. За това предложение са гласували Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Тома Томов, Пламен Таушанов, но против са били Димитър Евлогиев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов. Дирекцията "Връзки с обществеността и протокол" остава на подчинение на главния секретар, "Човешки ресурси" остава самостоятелен отдел, а "Счетоводство" като самостоятелна дирекция в състава на общата администрация. Отделът "Сигурност" ще бъде директно подчинен на управителя.

Движението на персонала във връзка с новата структура - съкращения, пенсиониране, назначаване, както и Правилникът за устройството и дейността на НЗОК предстои да бъдат разисквани. Засега е известно, че 55 души от състава на централното управление са вече пенсионери.


© 2021 BBA All rights reserved!