Медицинската ДАНС пише оценка на болниците

08.08.2018

Източник: в. Телеграф

Медицинската ДАНС ще дърпа по-здраво юздите на лечебните заведения.

Промените в Закона за здравето делегират нови правомощия на институцията. Ако проектът бъде одобрен Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) ще може да издава задължителните предписания, да оценява и глобява болниците и дори да предлага на министъра отнемане на разрешението за лечебна дейност.

Контрол

В момента агенцията може само да констатира нарушенията и да предлага на здравното министерство налагане на санкции. В проектозаконът обаче се предвижда след констатиране на нарушение, ИАМО да задължава лечебниците да приведат устройството, дейността, вътрешният ред и/или управлението си в ред. В мотивите се посочва, че за да упражнява контрол, институцията трябва да може освен установителна да има и оценъчна функция. Така след като се изясни нарушението и се издаде предписание, медицинската ДАНС ще може да даде положителна или отрицателна оценка за последващите действия, т.е дали съответното лечебно заведение е изпълнило задължителните предписания правилно или не. Ако не е, агенцията ще може да налага глоби от 3000 лв. при първо нарушение до 15 хил. лв. при второ. Актовете ще се съставят от длъжностни лица, определени от шефа на ИАМО, а наказателните постановления от самия него.

Права

В разпоредбата се предлага и допълнение, с което Изпълнителна агенция "Медицински одит" може да прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност, когато са нарушени правата на пациента и не са спазени утвърдените медицински стандарти. Предлага се и изцяло нова редакция на разпоредбата на чл. 221, с която се въвеждат санкции за лицата които нарушават правата на пациент, регламентирани със Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му. До 6000 лева ще стига глобата за болници, които погазват правата на пациентите, с което санкциите скачат три пъти.

В момента минималната глоба за лекар е 100 лева, докато с новите разпоредби тази санкция става от 300 до 1000 лева. При повторно нарушение санкцията скача 1500 лв. За лечебните заведения пък глобите ще са от 1500 до 6 бона, а не, както досега най-много 5000 лева. Пациентът вече ще има право и на пълен достъп до своето досие в болницата, което съдържа всички направени изследвания и манипулации.


© 2024 BBA All rights reserved!