Краткосрочни ефекти от преминаването от цигари на продукти с нагряване на тютюн на ФМИ

08.07.2022

Източник: Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

 

Важно е да се знае, че отказът от употреба на тютюн или никотин е златният стандарт за намаляване на вредата от тютюна.

Най-добрият начин да се избегне вредата от тютюнопушенето е човек никога да не започва да пуши. За тези, които вече пушат, спирането на тютюнопушенето е най-доброто, което могат да направят, за да намалят риска за здравето си.  Ако човек не спре да пуши, тогава преминаването на продукти без горене е по-добър избор от продължаване на пушенето на цигари. Това е така, защото хилядите вредни вещества, установени в цигарения дим и свързани със заболяванията, дължащи се на тютюнопушенето, се образуват при горенето.

 

Когато човек спре да пуши, рискът от поява на здравни състояния и заболявания, свързани с пушенето, няма да бъде премахнат за една нощ, но ще намалява постепенно с течение на времето. Колкото по-дълго време е пушил човекът и колкото по-голям брой цигари е изпушил за това време, толкова по-голям ще е рискът за него. Именно по тази причина е важно пушачите да откажат пушенето възможно най-скоро. След първите няколко дни от спиране на цигарите излагането на токсични вещества намалява до голяма степен, а в рамките на три до шест месеца хората могат да забележат намаляване на кашлицата и задуха.

 

Най-добрият избор за един пушач е да спре напълно да пуши, но, за съжаление, не всеки пушач прави този избор. В последните години се разработват алтернативни на цигарите продукти без дим , предназначени за онези пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да употребяват никотинови или тютюневи изделия. Изборът да се употребяват такива продукти е по-добър избор от продължаващото пушене, защото те не горят тютюна, но е важно за всеки продукт да има научно изследване и обосновка. Тук описваме данни за промените, които настъпват в организма на пушачи вследствие на преминаване на Платформа 1 – системата за нагряване на тютюн (СНТ на Филип Морис Интернешънъл). Преди да се спрем по-подробно на проучванията, трябва да подчертаем, че бездимните алтернативи, макар и потенциално по-малко вредни, съдържат тютюн или никотин и по тази причина те не са без риск и водят до пристрастяване.

 

Намалено съдържание на въглероден окис в кръвта

 

Въглеродният окис (CO) се освобождава в процеса на горене, например при горенето на една цигара. Когато пушачът вдишва от цигарата, CO навлиза в организма и червените кръвни клетки, които обичайно пренасят кислород, започват вместо кислород да пренасят CO. Това намалява количеството кислород, което се доставя в организма. CO се произвежда и естествено от организма, когато хемоглобинът, частта от червените кръвни клетки, която пренася кислорода, се разпада. Продължителното излагане на ниски концентрации на въглероден окис, както е при пушачите, може да доведе до влошаване на физическото състояние, прогресия на атеросклерозата и развитие на сърдечносъдови заболявания.

 

Само дни след преминаване от цигари на Платформа 1  - Системата за нагряване на тютюна на ФМИ (СНТ), организмът е изложен на по-ниски концентрации на въглероден окис. Системата за нагряване на тютюн образува средно 98% по-малко CO в сравнение с цигарите. В клинични изследвания на ФМИ, проведени от Luedicke et al.1 и Haziza at al.2, при участниците, преминали от цигари на СНТ, се наблюдават значително намалени концентрации на CO, измерени в кръвта само 24 часа след преминаването. Това намаление е почти същото, като намалението, наблюдавано при участниците, които са спрели да пушат.

 

Намален оксидативен стрес и възпаление

 

Оксидативният стрес настъпва при наличието на твърде много високореактивни молекули (оксиданти) в клетките – има дисбаланс между оксиданти и антиоксиданти. Оксидативният стрес участва в развитието на сърдечносъдови заболявания, деменция, хронично възпаление и застаряване. Цигареният дим увеличава оксидативния стрес, защото в него има високи нива на оксиданти, т.е. той намалява антиоксидантните защити. Спирането на пушенето спомага за намаляване на оксидативния стрес, както показват измерванията на биомаркера 8-epi-PGF2α в проучване за спиране на пушене3 - златният стандарт за оценка на оксидативния стрес в организма4. След три месеца този биомаркер е намален с между 9.98% и 18.8% в зависимост от региона при участниците, които спират да пушат, в сравнение с базовите стойности.

 

В проучване за реакция на излагане5 след три до шест месеца от пълното преминаване на СНТ, оксидативният стрес намалява в сравнение с продължаващото пушене на база статистическо значимо намаление в нивата на биомаркера 8-epi-PGF2α в кръвта. Нивата на този биомаркер са намалени с 13.46% в сравнение с базовите стойности след три месеца. На шестия месец от проучването биомаркерът 8-epi-PGF2α в кръвта на групата на преминалите на СНТ е с 6.8% по-нисък в сравнение с тези, които продължават да пушат. Макар че тази стойност не е статистически значима, тя показва ясна тенденция за намаляване на оксидативния стрес в сравнение с продължаващото пушене.

 

По същия начин, след три до шест месеца възпалението, дължащо се на тютюнопушене, намалява при преминалите напълно на СНТ в сравнение с участниците, които продължават да пушат. То се измерва чрез броя на белите кръвни клетки в организма, който остава висок, докато човек продължава да пуши. При участниците в проучването, преминали на СНТ, се измерва значително по-малък брой бели кръвни клетки: 0.475Gl/L и 0.420Gl/L след съответно три и шест месеца в сравнение с продължаващото пушене.  

 

Подобряване на дишането и нормализиране на влошената белодробна функция 

 

Белодробната функция се влошава естествено и постепенно с възрастта, но пушенето ускорява този процес. С течение на времето токсичните вещества в дима може да увредят белите дробове до такава степен, че тяхната еластичност намалява. Белите дробове може да се възпалят и вследствие на това през тях да преминава по-малко количество въздух. Спирането на пушене може да намали скоростта на влошаване в сравнение с продължителното пушене. Един от начините за измерване на белодробната функция е тестът ФЕО1 или изследването за форсиран експираторен обем. Чрез него се определя количеството въздух, което човек може да издиша за 1 секунда.

 

Шест месеца след пълното преминаване на СНТ потребителите може да почувстват подобрение в дишането в сравнение с продължаване на пушенето, което се дължи на редица фактори, един от които е фактът, че се произвежда и натрупва по-малко количество слуз. Нашите проучвания показват, че ползите за белия дроб, като подобрено дишане, се проявяват само три месеца след пълното преминаване. В проучване на ФМИ на реакция на излагане ФЕО (Форсиран експираторен обем) бе измерен както в групата на преминалите на системата за нагряване на тютюн , така и в групата на продължаващите да пушат цигари. Клиничните данни сочат статистически значимо подобрение след шест месеца при хората, които са преминали напълно на продукта, в сравнение с тези, които продължават да пушат цигари.

 

Подобрени нива на холестерол

 

Пушенето на цигари променя начина, по който организмът метаболизира холестерола, което най-общо се изразява в намаляване на добрия холестерол в организма. HDL (липопротеин с висока плътност) е известен като „добрия холестерол“, защото този протеин улавя холестерола и други молекули в организма и ги транспортира към черния дроб (и някои други органи), за да бъдат изчистени от организма. По-високите стойности на HDL са свързани с по-нисък риск от атеросклероза. И обратно, LDL (липопротеин с ниска плътност), известен като „лош холестерол“, допринася за натрупването на плака.

 

След три до шест месеца от пълното преминаване на СНТ нивата на „добрия“ холестерол се подобряват в сравнение с продължаване на пушенето. В проучвания на ФМИ и други* при участниците, преминали от цигари на СНТ, се наблюдават намалени нива на биомаркерите за излагане на вредни вещества и увеличени нива на HDL, което намалява риска от натрупване на плака. След шест месеца при участниците, преминали на СНТ, се отчита увеличение от 3.09 mg/dL на HDL, което е два пъти по-голямо от промяната, измерена на третия месец. Това увеличение се доближава до нивата, отчетени след спиране на пушене. 

 

Подобрение на общия профил на здравен риск при спиране на цигарите и преминаване към системата за нагряване на тютюн

Това, което става ясно от горното обобщено описание на научните изследвания, е начинът, по който общият профил на здравен риск при пушачите се подобрява с времето след пълно преминаване на СНТ (Фиг. 1). Виждаме как при пушачите, преминали на СНТ, намаляват нивата на въглероден окис, дишането се улеснява, кашлицата намалява и се подобряват нивата на холестерола.

 

Фиг. 1. Краткосрочни ползи за здравето, които са наблюдават след пълно преминаване на СНТ в сравнение с продължаващото пушене

 

Разбира се, преминаването от цигари на СНТ никога няма да е по-добър вариант за здравето на пушача от спирането на употребата на всякакви продукти, съдържащи никотин или тютюн. Представените изследвания ясно показват, че преминаването на тази конкретна бездимна платформа (СНТ) може да намали вредата от тютюнопушенето и че въздействието за здравето на човека от преминаването към нея се натрупва с течение на времето.

 

Именно тази информация е причината ние да отстояваме твърдението, че спирането на пушенето е най-добрият избор за пушачите, но за онези, които иначе ще продължат да пушат, преминаването към продукт с нагряване на тютюн,  който е научно доказан, че може а намали риска, е по-добрият избор от продължаване на пушенето на цигари.

 

Източници:

1 Effects of Switching to the Tobacco Heating System 2.2 Menthol, Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Biomarkers of Exposure: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 1) | Nicotine & Tobacco Research | Oxford Academic (oup.com)

2 Reduction in Exposure to Selected Harmful and Potentially Harmful Constituents Approaching Those Observed Upon Smoking Abstinence in Smokers Switching to the Menthol Tobacco Heating System 2.2 for 3 Months (Part 1) | Nicotine & Tobacco Research | Oxford Academic (oup.com)

3 JMIR Research Protocols - Biological and Functional Changes in Healthy Adult Smokers Who Are Continuously Abstinent From Smoking for One Year: Protocol for a Prospective, Observational, Multicenter Cohort Study

4 Reinterpreting the best biomarker of oxidative stress: The 8-iso-PGF2α/PGF2α ratio distinguishes chemical from enzymatic lipid peroxidation - ScienceDirect

5 Effects of Switching to a Heat-Not-Burn Tobacco Product on Biologically Relevant Biomarkers to Assess a Candidate Modified Risk Tobacco Product: A Randomized Trial | Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (aacrjournals.org)

* PMI Research and Development. Evaluation of Biological and Functional Changes in Healthy Smokers After Switching to THS 2.2 for 26 Weeks

Registered on clinicaltrials.gov: NCT02396381;

B. A. Forey et al. The effect of quitting smoking on HDL-cholesterol - a review based on within-subject changes. Biomark Res 1(1), 26 (2013).

S. Bandeali, J. Farmer. High-density lipoprotein and atherosclerosis: the role of antioxidant activity; Curr Atheroscler Rep. 14(2), 101-7 (2012).

 

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2023 BBA All rights reserved!