Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през март 2018 г.

30.04.2018

Източник: Zdrave.net

Zdrave.net продължава съвместната си инициатива с юристи, компетентни в здравното законодателство, да Ви информира за нормативните промени и новости от предходния месец. Днес Ви представяме нововъведенията от март. 

 

МАРТ 2018 Г.

1. В ДВ. бр.20 от 6 Март 2018 г.СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СИЛИСТРА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СИЛИСТРА, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Окръжен и Административен съд Силистра, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности.

2. В ДВ. бр.21 от 9 Март 2018 г СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2018 Г.

3. В ДВ. бр.21 от 9 Март 2018 гУКАЗ № 57 ОТ 27.02.2018 Г.

Президентът на Република България награждава проф. Николай Николаевич Червенков с орден "Св. Св. Кирил и Методий" първа степен за неговите големи заслуги в областта на историческата българистика и развитието на българската просвета и култура.

4. В ДВ. бр.21 от 9 Март 2018 г.УКАЗ № 52 ОТ 23.02.2018 Г.

Президентът на Република България награждава проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., с орден "Св. Св. Кирил и Методий" огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука в Република България. Издаден в София на 23 февруари 2018 г.

5. В ДВ. бр.21 от 9 Март 2018 г. УКАЗ № 51 ОТ 23.02.2018 Г.

Президентът на Република България награждава проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски с орден "Св. Св. Кирил и Методий" огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука в Република България. Издаден в София на 23 февруари 2018 г.

6. В ДВ. бр.22 от 13 Март 2018 г.РЕШЕНИЕ № 11779 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5798 ОТ 2017 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2018 Г.)

Административното дело е образувано по жалба на сдружение "Национално сдружение на частните болници", представлявано от Николай Болтаджиев - и сдружение "Център за защита правата в здравеопазването", представлявано от Стойчо Кацаров срещу Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г., изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2016 г., в сила от 1.04.2017 г.

Сдруженията искат обявяване нищожността на оспорената наредба, като издадена при липса на правно основание и компетентност на административния орган, т.к. към датата на издаване на процесната наредба текстът, посочен като правно основание за издаването ѝ, е бил отменен от КС. С Решение № 3 от 8 март 2016 г., постановено по конституционно дело № 6/2015 г., е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година.“)

Конституционният съд (КС) приема, че правата на гражданите на достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни неотменими конституционни права съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Конституцията, както вече се е произнесъл КС с Решение № 8 от 2.04.1998 г. по к. д. № 3/1998 г. за тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Конституцията. Правото на здравно осигуряване е основно право и това се определя от конституционната му уредба и от значението му за живота на гражданите (вж. Решение № 8 от 14.07.2012 г. по к. д. № 16/2011 г.).

След първоинстанционното съдебно производство, Върховният административен съд обявява нищожността на Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.

7. В ДВ. бр.23 от 15 Март 2018 г. НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Наредбата урежда условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза (ВМЕ) за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

Изрично описан е пределът на приложение на наредбата. Тя се простира при медицинско освидетелстване на следните категории лица: кандидати за първоначално приемане на военна служба; военнослужещи; кандидати за обучение във висшите военни училища като курсанти; курсанти; кандидати за служба в доброволния резерв; резервисти; кандидати, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) за последващо приемане на военна служба; военнослужещи и резервисти на летателна и плавателна длъжност; военнослужещи и резервисти, назначени на длъжности, свързани с управление на безпилотни летателни апарати;кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка; запасни и български граждани със задължения по военния отчет.

В наредбата се регламентират органите на военномедицинската експертиза и техните функции. Имплементират се процедурни норми относно представяне на контингентите, подлежащи на военномедицинска експертиза, изискуемите документи и ясно посочване на реда за внасянето им пред съответния компетентен орган.

Основен раздел е този, регулиращ реда за провеждане на годишен профилактичен медицински преглед и оценка на здравословното състояние на военнослужещите

В Преходни и Заключителни разпоредби на наредбата са публикувани Медицински стандарти за определяне годността за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

8. В ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г.СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - РАЗГРАД, ЗА 2018 Г.

9. В ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г.СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2018 Г.

10. В ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ТЪРГОВИЩЕ, ЗА 2018 Г.

11. В ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2018 Г.

12. В ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 3 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ШУМЕН, ЗА 2018 Г.

13. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 8121з-238 ОТ 6 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ ИЛИ ГОВОРНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.

Наредбата определя условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) като предвижда непрекъснат, бърз и безплатен достъп до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им от службите за спешно реагиране чрез негласова комуникация

Достъпът на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 се осигурява обаче само при кумулативното наличие на 1. валидно експертно решение, определящо статуса им като лица със слухови или говорни увреждания; 2. регистрирани на тяхно име мобилен телефонен номер и e-mail адрес; 3. техническо устройство, позволяващо използването на специално потребителско приложение за достъп; 4. достъп до интернет.

Достъп до ЕЕН 112 се осигурява единствено на лице с активиран профил в специално потребителско приложение, достъпно през интернет, осигуряващо връзка с оператор на ЕЕН 112 чрез негласова комуникация през съответното техническо устройство. Следва да се има предвид, че ползването на специалното потребителско приложение е възможно само след регистрация на лицет окато потребител.

Самата регистрация също поставя допълнителни ограничителни изисквания към лицата, като може да се осъществи чрез интернет през активираното специално потребителско приложение, инсталирано на мобилно техническо устройство, или чрез уеб базирано приложение, достъпно от стационарно техническо устройство през уеб сайта на ДНС 112 - МВР.

14. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 8 ОТ 9 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ УПОТРЕБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УЧЕБНИ ИЛИ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ

Наредба № 8 определя условията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, в случай, че не отговарят на изискванията на медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

За да се получи разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на поставените под карантина единици кръв или кръвни съставки, ръководните органи на лечебните заведения следва да подадат заявление /по образец/ до министъра на здравеопазването.

Въвежда се възможност заявлението да се подава и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257, 28/08/2014) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби обръща изрично внимание на факта, че приемането на заявления по електронен път се извършва след осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на съответните програмни продукти.

15. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 27 ОТ 15 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Наредбата въвежда изискванията за необходимата документация, която заявителят представя в Изпълнителната агенция по лекарствата за разрешаване за употреба на лекарствени продукти.

Изменено е Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата. Отпада задължението на заявителя да предостави копие от договор между притежателя на разрешението за употреба и производителя, отговорен за освобождаване на партидите на лекарствения продукт.

Отменено е и изискването за предоставяне на декларация от квалифицираното лице на производителя, отговорен за освобождаване на партидите, за съгласие за производство, контрол и т.н., възложено с договор от притежателя на разрешението за употреба - заверена и легализирана по съответния ред.

16. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

Въвеждат се промени към изискванията относно документацията за разрешение за провеждане на клинични изпитвания. Сред документацията за техническите изисквания и персонала отпада задължениетода се предоставят удостоверителни документи, които да докажат, че в лечебното заведение има създадена и вписана в регистъра на ИАЛ комисия по етика. Комисията по етика следва да установи дали избраният център е лечебно заведение с валидно разрешение за осъществяване на лечебна дейност. наличието на предпоставките по чл. 87 ЗЛПХМ по служебен ред. Подобен служебен ред за установяване този факт се въвежда и спрямо ИАЛ при клинични изпитвания по чл. 88 ЗЛПХМ.

Въвежда се нова разпоредба относно неизтервенционалните изпитвания, съгласно която,  Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по етика извършват проверка по служебен път на актуалната кратка характеристика на наблюдаваните лекарствени продукти за неинтервенционално проучване.

Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по етика извършват проверка по служебен път за наличие на разрешение за осъществяване на лечебна дейност, съответно удостоверение за регистрация по Закона за лечебните заведения за лечебното заведение - център на неинтервенционалното проучване.

17. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 18 ОТ 20 ЮНИ 2005 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Единствената промяна в Наредбата се отнася до съпровождащите документи, които се прилагат към заявлението до министъра на здравеопазването за откриване на акредитационна процедура, като отпада задължение за представяне на решението на общото събрание на съдружниците, съответно съвета на директорите на лечебното заведение, за провеждане на акредитационна процедура и за определяне комисия по самооценяване.

18. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г. НАРЕДБА № 16 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Наредбата определя условията и редът за издаване на разрешение от министъра на здравеопазването за извършване на асистирана репродукция, както и за осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

Въвежда се промяна в обектите-лечебни заведения, в които може да се извършва асистирана репродукция, като редом с лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и тъканните банки. лечебни заведения се предоставя възможност и пред лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ /“Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създават от държавата.“/

Променя се изискуемата документация, която се прилага към заявлението до министъра на здравеопазването, към което не е необходимо да се прилагат стандартните оперативни процедури, които подробно описват изпълнението на всички дейности по асистирана репродукция, които ще бъдат осъществявани.

Променя се спектърът на проверка от страна на регионалната здравна инспекция при подаване на заявление.

19. В ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г.НАРЕДБА № 12 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, ЗА ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ, ДИАГНОСТИЧНИ И НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

Въвежда се възможност заявлението да се подава и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257, 28/08/2014) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби обръща изрично внимание на факта, че приемането на заявления по електронен път се извършва след осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на съответните програмни продукти.

20. В ДВ. бр.26 от 23 Март 2018 г.СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2018 Г.

21. В ДВ. бр.26 от 23 Март 2018 г.НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

За поредна година при договарянето за сключване на НДР за дентални дейности уcилията на институциите са насочение към повишаване на здравната ефективност на НЗОК и оптимално разходване на финансови средства в денталната помощ.

22. В ДВ. бр.27 от 27 Март 2018 г.НАРЕДБА № 8 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

Наредбата определя условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

След оспорване на Български пациентски форум срещу чл. 4, ал. 7 в частта относно израза "след електронно автентификиране от страна на пациента"; чл. 25, ал. 1 в частта относно израза "чрез електронно автентификиране" и чл. 27 в частта относно израза "чрез електронно автентификиране" от Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването, разпоредбите са изменени с Решение № 3549 от 20.03.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 29 от 2018 г., в сила от 30.03.2018 г., след която промяна отпада „електронната автентификация“. 

23. В ДВ. бр.27 от 27 Март 2018 г. РЕШЕНИЕ № 13989 ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 4269 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2018 Г.)

Производството е проведено по жалба на сдруженията "Национално сдружение на частните болници", "Център за защита правата в здравеопазването" и "Сдружение на общинските болници в България", с която се иска отмяна на Наредба № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести", издадена от министъра на здравеопазването.

Неправителствените организации оспорват цялата Наредба заедно с нейните изменения като навеждат доводи за нищожност на Наредбата, за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

ВАС отменя наредбата, т.к. процедурата по създаването на същата страда от непоправими пороци на административнопроизводствените правила. Съществено погазване на процесуалните правила е липсата на мотиви за приемане на подзаконовия нормативен акт, тъй като не позволява на заинтересованите страни нито да формират становище относно мотивите на органа, нито да участват ефективно в производството по приемането на акта. Като краен резултат съдът намира, че Наредбата е издадена в условията на едностранност (без съгласуваност), произволност (липсва обосноваване) и непредвидимост при упражняване на правомощията на административния орган.

24. В ДВ. бр.28 от 29 Март 2018 г. НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

В рамковият договор за 2018 г. реалното увеличение е над 150 млн. за медицински дейности. В болнична помощ са увеличени цени на 136 клинични пътеки и една амбулаторна процедура. Здравната каса ще плаща повече за клиничните пътеки за педиатрия, пулмология, рехабилитация и долекуване след инсулти, инфаркти, операции и др.

Цените на клиничните пътеки се вдигат средно с около 10%, а в извънболничната помощ има повишение на цени и обеми за профилактика и деспансеризация, рехабилитация, за имунизации, както и за капитацията на общопрактикуващите лекари.

В НРД за медицински дейности 2018г., приоритетна тежест е дадена на майчинското и детското здравеопазване, както и на ражданията.

Един от спорните текстове е свързан с 10-минутния профилактичен преглед, извършван от общопрактикуващите лекари. Според лекарите изискването за продължителност на прегледа трябва да има препоръчителен характер, защото не е обвързан непременно с качеството. Председателят на БЛС, д-р Грозев застъпва тезата, че е по-добре да се въведат критерии за качество.

В текстовете е предвидено и увеличаване на контрола върху заплащаните с публични средства лекарства, онколекарствата, клиничните и амбулаторните процедури и заплащане на болниците спрямо реалния им капацитет на база брой и вид легла. ключени са и промени, които са свързани с болниците в отдалечени населени места. Предвидено е ако населеното място няма инфекциозно отделение, пациентите с остро протичащи чревни инфекциозни болести под 18 години могат да се хоспитализират в отделение по детски болести с разкрит сектор за инфекциозно болни с режим на изолация.

Предвидени са и мерки за намаляване на обмена на документацията към НЗОК.


© 2024 BBA All rights reserved!