Гледат в здравна комисия промените в ЗЛЗ и Закона за съсловните организации

16.09.2020

Източник: Zdrave.net

 

 

Промените в Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации ще бъдат разглеждани на първо четене в парламентарната здравна комисия на извънредно заседание. Това става ясно от програмата на Народното събрание, публикувана на сайта на парламента. Промените в законите са внесени от председателя на комисията д-р Даниела Дариткова.

В изменението на Закона за лечебните заведения е записано, че членове на органите за управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения, както и на лечебните заведения с държавно или общинско участие в капитала, ще се избират и назначават след провеждане на конкурс. Целта на промяната е да няма законодателно противоречие със Закона за публичните предприятия.

По сега действащото законодателство с конкурс се избират само управителите на болниците, а членовете на борда на директорите се назначават от принципала на лечебното заведение  – Министерството на здравеопазването или общината. В областните болници решението се взима от общото събрание на акционерите. Управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица пък няма да могат да бъдат лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

По отношение на необходимостта от провеждането на конкурси и за членовете на Съветите на директорите и за Управителните съвети, в мотивите се уточнява, че съгласно действащите разпоредби на закона съветите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия, категоризирани като „големи“ се състоят най-малко от петима членове, а съгласно Закона за лечебните заведения съветът на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима души.

Предлага се да се запази изискването съветите на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ да се състои от трима души, независимо дали лечебното заведение попада в категорията „големи“ публични предприятия. Целта е да се гарантира оперативна гъвкавост при вземането на управленски решения и да се създаде възможност за реализиране на икономии от средства за възнаграждения на управителните органи на лечебните заведения.

В преходните и заключителни разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите пък се предлага при обявена извънредна епидемична обстановка през 2020 или 2021 г. управителните съвети на съсловните организации да провеждат редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Със законопроекта се прави промяна и в Закона за здравето, с която се създава правна възможност за законосъобразно разходване на средствата от собствени приходи на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). „Епидемията от COVID-19 постави на изпитание националната здравна система на страната. Развитието на Националните референтни лаборатории в НЦЗПБ се затруднява все повече от проблеми, свързани е недостатъчното финансиране и недостига на квалифициран персонал, особено на лекари със специалност. Ниското заплащане и липсата на капиталови средства за ремонт и поддръжка на лабораториите води до нежелание на високо квалифицирани специалисти да се включат в колектива на НЦЗПБ“, уточняват вносителите причината за изменението.


© 2024 BBA All rights reserved!