Доц. д-р Ирена Велчева – един от авторите на „Учебник по нервни болести клинична неврология"

22.12.2021

Източник: МБАЛ "Уни Хоспитал"

 

Доц. Велчева е дописен член на Българската академия на науките и изкуствата, автор и съавтор е на над 190 научни публикации.

Доц. д-р Ирена Велчева, началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“, е един от авторите на „Учебник по нервни болести Клинична Неврология“ под редакцията на акад. проф. Екатерина Титянова, д.м., д.м.н. Изданието, излязло от печат през ноември т.г., цели да обезпечи адекватен обем на теоретични и практически познания за диагноза, специфична терапия, поведение, интензивно лечение, рехабилитация и профилактика  на заболяванията на централната и периферната нервна система.

 

Доц. Велчева е автор на две от главите в учебника – „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Прионови болести)“ и „Заболявания на автономната нервна система“. В първата глава са представени клиничните прояви и трудното диагностично разпознаване на прионовите болести, рядка група фатално протичащи невродегенеративни заболявания, които са предизвикани от отлагане в мозъка на неконвенционален инфекциозен агент – неправилно сгънат проетин, наречен прион. Във втората се разглеждат заболяванията на автономната (вегетативна) нервна система, подредени на структурно-йерархичен принцип в два основни дяла: заболявания на централните отдели на АНС и заболявания на периферните отдели на АНС. Представена е трансформирана класификация на автономните разстройства в резултат от продължителни клинични и патоморфологични наблюдения през последните години.

 

Доц. Велчева е дописен член на Българската академия на науките и изкуствата. Автор и съавтор е на над 190 научни публикации, 16 монографии и 7 учебника по нервни болести. Представител е на България в борда по неврология към UEMS. Заместник-председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и на Българското дружество по биореология.

 

Учебникът е създаден като интердисциплинарно ръководство, предназначено за студенти по медицина, медицинска рехабилитация и кинезитерапия, общопрактикуващи лекари, специалисти в различни области на медицината, специализанти и докторанти, в чиято задължителна учебна програма са включени дисциплините „Нервни болести“ и „Кинезитерапия при нервни и психични болести“.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.

 


© 2024 BBA All rights reserved!