Денонощен достъп до аптеки предлага МЗ Поправки и изменения се предлагат в 15 закона, свързани със здравеопазването

08.07.2019

Източник: в. Труд

Осигуряване на денонощен достъп до аптеки на населението в различните области на страната. В тази посока ще работи Министерството на здравеопазването (МЗ), става ясно от мотиви към промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на ведомството. От документа става ясно, че ще бъдат направени допълнения и изменения на общо 15 закона, свързани с здравната система в България: закона за здравето; за здравното осигуряване; за лечебните заведения; за наркотичните вещества; за кръвта и кръвните продукти; за трансплантациите; за бюджета на НЗОК; за съсловните организации в здравеопазването и др.

Една от основните промени, свързана с осигуряване на оптимален достъп на населението до лекарства, трябва да се случи чрез създаване на Национална аптечна карта и чрез законова възможност за денонощен достъп до аптеки. За целта ще се идентифицират области, общини и населени места, в които има недостиг на тези търговски обекти.

За осигуряване на денонощен достъп до медикаменти, ще се осигурява денонощна работа по график, изготвен от съответната РЗИ.

Предвижда се въвеждане на забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с медикаменти с цел осигуряване на конкуренция между участниците на пазара в тези области.

Законопроектът, заедно с мотивите към него, докладът на министъра на здравеопазването и предварителната оценка на въздействието предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ и на Портала за обществени консултации в рамките на настоящата седмица. Тогава ще започне да тече срокът за обществено обсъждане.

Промените, за които ведомството настоява, са свързани още с намаляване на административната тежест при производството на лекарства. Също така ще се търсят начини за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства чрез налагане на санкции на участниците по веригата на снабдяване.

Сред промените, които предстоят, е увеличаване на донорските ситуации и трансплантации в страната. Заради недостатъчния брой донори се обмисля обществен дебат за въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми - чрез трансплантация на матка. Засега процедурата не се използва широко по света, но се смята, че страната ни има капацитет да работи в тази насока.

Предвижда се разширяване и конкретизиране на близките на починалия, които могат да дават съгласие за използване на органите му. Сега те са съпруг или родител; дете; брат или сестра. С измененията се дава възможност воля за донорство да могат да изразяват и роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване. Ако починалото лице няма живи роднини, то не може да бъде донор.

 


© 2021 BBA All rights reserved!