Д-р Зоран Станков проведе първото у нас голямо клинично проучване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б

07.07.2022

Източник: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 

Д-р Зоран Станков, ръководител на Отделение по ендоваскуларна терапия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, защити образователна и научна степен "доктор" по професионално направление "Медицина" и научна специалност "Кардиология" с дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение при тип А и тип Б дисекация на аортата“. Научен ръководител на дисертацията е проф. д-р Иво Петров, дмн.

 

Научният труд на д-р Зоран Станков представя първото в България голямо клинично и изключително значимо проучване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б. Изследването е направено при 70 пациенти за периода от март 2014 г. до май 2018 г. Всички пациенти са с остра или хронична аортна дисекация. Решенията за провеждането на лечение и планът за съответната интервенция са след обсъждане от страна на Сърдечен екип, включващ инвазивен кардиолог, кардиохирург, съдов хирург, рентгенолог и анестезиолог. Предвид високата смъртност при аортна дисекация, решенията са вземани строго индивидуално при всеки пациент в спешен порядък. Процедурен успех е дефиниран като успешна имплантация на стент-графт (или непокрит стент), водеща до съхраняване живота на пациента.

 

За първи път у нас се провежда изследване за ендоваскуларните терапевтични възможности за лечение на аортна дисекация тип А и тип Б. Доказва се, че ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б е ефективно и безопасно и подобрява прогнозата при тези пациенти. Изцяло ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А е алтернатива на хирургичното или хибридното при пациенти с много висок периоперативен риск. А ендоваскуларното лечение при тип Б аортна дисекация се налага като метод на избор и е реална алтернатива на хирургичното и медикаментозно лечение. Установява се, че дисекациите на аортата тип А и тип Б предизвикват не само до тежко патологично поражение на аортата, водещо до аневризма и руптура, но и висока честота на малперфузионен синдром, причинен от стенози/тромбози на каротидните, субклавиалните, висцералните и периферните артерии, което налага вторична ендоваскуларна или хибридна реваскуларизация. Проведеното от д-р Зоран Станков клинично изследване установява висок процент на остатъчни съдови стенози на трункус брахиоцефаликус, каротис, субклавия и висцерални артерии при пациенти оперирани от дисекация тип А, което налага вторична ендоваскуларна или хибридна реваскуларизация.

 

Изследването доказва, също така, че съвременното лечение на дисекиращите аневризми на аортата тип А и Б е комплексно – включва както самостоятелно ендоваскуларно лечение, така и съчетано първично или вторично хибридно лечение – комбинирана хирургична и ендоваскуларна терапия. Доказва се, че лечението на дисекиращите аневризми на аортата тип А и Б не е еднократен акт, а изисква периодичен диагностичен контрол и при необходимост – ендоваскуларни корекции на възникналите усложнения.

 

Обобщаващите данни от проведеното клинично изследване са, че цялостният резултат от ендоваскуларното лечение на дисекиращи аневризми тип А и Б е позитивен в 97% от случаите, при относително ниска смъртност - 2.8%.

 

Публикацията може да намерите тук.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.

 


© 2024 BBA All rights reserved!