БЛС с редица възражения срещу текстове от проектобюджета на НЗОК за 2019 г.

01.11.2018

Източник: Zdrave.net

Във връзка с предложения проект на ЗБНЗОК, БЛС изразява своята принципна удовлетвореност от увеличението на средствата в сектора, което ще даде възможност за повишаване цените и обемите на подценени клинични пътеки в болнична помощ, повече регулативни стандарти и оптимизация на процесите в извънболнична помощ. Това се казва в становище на съсловната организация на лекарите по проектобюджета на Здравната каса за 2019 г.

„Въпреки цялостния позитив от увеличението на бюджета за 2019 година, БЛС не може да остане равнодушен към тазгодишния подход за промяна на ключови законови актове, касаещи цялостната правна регламентация на здравния сектор, през Закона за бюджета на НЗОК. Промени в основните закони следва да минат на обществено обсъждане, така че да се даде време за анализ на възможните резултати от евентуалните промени в законовата уредба. Заобикалянето на реда за приемане на промени в законите чрез публично обсъждане и изготвяне на оценка на въздействието противоречи на основни принципи на правовата държава и крие риск за правилното функциониране на здравната система“, отбелязват от БЛС и посочват, че въпросните предложения за промени създават сериозно напрежение в обществото, което провокира недоверие към цялата система.

В становището си от съсловната организация правят и свои предложения за промени в проекта. На първо място БЛС поставя въпроса с прехвърлянето на средства в бюджета на Касата от перо в перо – нещо, срещу което Съюзът многократно е възразявал и неведнъж е искал забраната му. „По този начин ще се гарантира, че гласуваните средства за всяка дейност ще отидат по предназначение, изпълнявайки заложените здравни политики“, аргументират се от там.

БЛС също така настоява преговорите за НРД да стартират ежегодно не по-късно от второто тримесечие на текущата година, а в случай на отказ за подписване на НРД до 31 октомври да остава в сила действащият рамков договор за предходната година. НЗОК пък да може да налага едностранни промени в рамковия договор само в случай, че изменения на основни закони налагат това, искат от съсловната организация.

„Що се отнася до предложенията на вносителя, залегнали в проекта на ЗБНЗОК, целящи ограничаване на разходите, БЛС счита, че в условията на така или иначе незаплащането на дейност, която надвишава лимитите на болничните структури, трябва да се даде възможност на лечебни заведения, които вече имат сключен договор с НЗОК по НРД 2018, да могат да разкриват нови дейности в рамките на гласувания им бюджет.

Аналогично, предлаганата мярка „един лекар – един договор“ (чл. 59, б. (г) в ал. 10 в ЗБНЗОК), също губи своя смисъл и ще се отрази крайно негативно върху и без това затрудните малките общински болници и отслабените областни такива. Задържането на специалисти в малките населени места е кардинален проблем, който няма да се реши с ограничаване възможността на специалисти да оказват висококвалифицирана медицинска помощ, било то и не на основен трудов договор“, се казва още в становището.

Съюзът иска също така да отпадне предложението за пререгистрация на всички лечебни заведения.

Във връзка с предложението за изписване на разходоефективни лекарствени продукти от изпълнителите на медицинска помощ пък БЛС смята, че това решение следва да бъде аргументирано и обезпечено чрез много ясни критерии, по които да се назначава възможната лекарствена терапия, така че да се елиминира възможността за налагане на санкции на лекуващия лекар.

„В частта на проекта, касаещ контрола и санкциите, БЛС не подкрепя направеното предложение за изменение на действащата разпоредба на чл.72, ал.3, според която контрольорите от РЗОК могат да извършват проверки на територията на цялата страна, легитимирайки се само със служебна карта. Това правомощие създава предпоставка за превишаване на делегираните административни правомощия и до злоупотреба със служебно положение“, смятат от съсловната организация.

От там възразяват и срещу текста, който позволява предварително удържане на суми от наложени актове, независимо, че са в процес на обжалване. Това противоречи на правния принцип, че за да се пристъпи към принудително изпълнение, следва да има влязъл в законова сила акт - съдебен или индивидуален административен акт, подчертава се в становището.

БЛС предлага още възприетият подход за изплащане на стари задължения към чужди здравни фондове да бъде приложен аналогично към заплащане на реално извършената и отчетена медицинска дейност от български лечебни заведения за минал период.


© 2024 BBA All rights reserved!